Obchodní podmínky pro prodej masérských služeb nebo jiných služeb a podmínky jejich realizace

Prodávající (poskytovatel služby)
Klára Patočková, Na břehu 13, 190 00 Praha 9, tel. 608 580 283, IČ: 49781065, www.klarapatockova.cz

Předmět prodeje
1. Předmětem prodeje jsou masérské služby – regenerační masáže a shiatsu nebo jiné služby (dále jen
služby) podle platného ceníku, umístěného na www.klarapatockova.cz cz.

Platba služeb
Platba za nákup služeb a za cestovní náklady do místa provedení služeb u klienta v jeho prostorách se provádí
následujícím způsobem:
Platbou v hotovosti prodávajícímu po skončení masáže podle objednávky. Pokud se klient s prodávajícím
dohodnou na místě na navýšení rozsahu (čas trvání, další masáž apod.) služeb, bude toto navýšení rozsahu služeb
uhrazeno v hotovosti po splněním tohoto navýšení služeb.

Objednávka a její potvrzení
Objednávka a potvrzení služby je realizování prostřednictvím dohody telefonické nebo e-mailové, případně
zasláním poptávkového formuláře umístěného na www.klarapatockova.cz

Zrušení Objednávky
Potvrzenou objednávku je možné zrušit za těchto podmínek:
Zrušení do 3 dnů před dohodnutým termínem: stornopoplatek činí 0,- Kč
Zrušení 2.-1. den před dohodnutým termínem: stornopoplatek činí 50 % ceny objednané služby
Zrušení v den konání masáže/služby: stornopoplatek činí 100 % ceny objednané služby
Zrušení objednávky masáže/služby je možno telefonicky, pokud se kupující prodávajícímu nedovolá a to i
opakovaně, vyrozumí prodávajícího neprodleně prostřednictvím SMS.
Provedení služby na základě potvrzené objednávky
Nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby, považuje se služba za
vykonanou.
Klient (spotřebitel) bere provedením rezervace, tj. objednávky tyto obchodní podmínky na vědomí a v plném
rozsahu s nimi souhlasí.

Prodej služeb prostřednictvím dárkových poukázek probíhá za těchto podmínek:
Předmět prodeje
Předmětem prodeje jsou dárkové poukázky (dále jen poukázky) na jednorázový odběr masérských služeb nebo
jiných služeb (dále jen služby) podle platného ceníku, umístěného na www.klarapatockova.cz. Poukázky jsou
rozlišeny podle doby trvání konkrétní masáže. Na poukázce je uvedena hodnota nebo délka služby.
Platba a převzetí poukázek
Platba za nákup poukázek a jejich převzetí se provádí jedním z následujících způsobů:
- platbou předem na účet prodávajícího – poukázka je po zaplacení odeslána doporučeným dopisem na adresu
kupujícího (poštovné hradí prodávající)
- dobírkou – v tomto případě se k hodnotě poukázky připočítává poštovné dle ceníku doručovací služby
- hotovostně - při prodeji poukazu zákazníkovi při osobním setkání, např. při provedení služby z jiné jeho
objednávky

Platba a převzetí objednávek
Převzetí objednávek a jejich proplacení probíhá dle závazných podmínek objednatele.
Platnost poukázek a objednávek
V případě hodnoty poukázky do 3000 Kč je platnost poukázek je 3 měsíce a to do data uvedeného na poukázce,
které je posledním dnem provedení masáže.
V případě hodnoty poukázky nad 3001 Kč je platnost poukázek je 6 měsíců a to do data uvedeného na poukázce,
které je posledním dnem provedení masáže.
V případě vypršení platnosti poukázky nebo objednávky bez předchozí včasné rezervace služby zaniká nárok
držitele poukázky nebo objednávky na plnění bez jakékoli náhrady.
Pokud klient provede rezervaci 15 dnů před vypršením platnosti poukázky a nelze službu z kapacitních důvodů
provést ve lhůtě platnosti, bude tato uskutečněna po oboustranné dohodě v nejbližším možném termínu.
Klient (spotřebitel) bere objednáním dárkové poukázky nebo předložením objednávky tyto obchodní podmínky na
vědomí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.
Poukázka je nevratná, tzn. nelze ji odprodat zpět prodávajícímu.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy
souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění
smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k
těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje
zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který
je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou
přístupné pouze provozovateli služeb.

Ostatní ujednání
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Služba masáž nenahrazuje zdravotní péči. Klient plně zodpovídá za svůj zdravotní stav.

Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kpatockova@seznam.cz
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní
smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím
archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy
kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně
ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně
dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6.2.2018